European Journal of Oral Implantology
European Journal of Oral Implantology